Privacy

 

 

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
In het kader van de uitvoering van uw behandeling laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • BSN nummer
 • Telefoon nummer of nummers
 • Email adres
 • Naam en adres tandarts
 • Verzekeringsgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • ID nummer (paspoort of vergelijkbaar)
 • Anamnese:
  o Andere lopende behandelingen
  o Andere orthodontische behandelingen in het verleden
  o Medicijn gebruik
  o Besmettelijke ziektes, ook in het verleden
  o Allergieën
  o Opnames in ziekenhuis
  o Aanwezigheid van tand-gerelateerde gewoontes zoals nagelbijten etc.
  o Schade aan het gebit
  o Onderhoud van het gebit
  o Klachten over het gebit
  o Ervaringen bij tandartsen, specialisten en andere behandelaars
 • Röntgenfoto’s
 • Gewone foto’s
 • Bevindingen van de orthodontist en het behandelend personeel
 • Afdrukken van uw gebit
 • Behandelplan inclusief kostenbegroting
 • Informed Consent formulier
 • Afspraken en nakoming daarvan
 • Voortgang van de behandeling
 • Mondhygiëne
 • Bijzondere opmerkingen
 • Andere persoonsgegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij niet kunnen voorzien

 

Grondslag voor de gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor uw behandeling. Deze grondslag vindt u in artikel 9 lid 2 sub h van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zal duidelijk zijn dat wij zonder de hierboven beschreven persoonsgegevens niet in staat zijn om u een goede medische zorg te geven. Als wij uw persoonsgegevens niet (meer) mogen verwerken, dan kan dat dus ook tot gevolg hebben dat wij uw behandeling moeten stopzetten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Wij verwerken in dit geval niet uw medische gegevens; enkel uw contactgegevens worden gebruikt. Deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bronnen
Voor die persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u krijgen, hebben wij de volgende bronnen:

 • Vecozo – voor opvragen en checken van inschrijvings- en verzekeringsgegevens en controle BSN nummer. Daarbij worden enkel NAW gegevens naar Vecozo verstuurd om aan de hand daarvan toegang te krijgen tot de daaraan gerelateerde gegevens in de Vecozo database.
 • SVBZ – voor opvragen en checken van adressen en BSN nummers. Daarbij worden enkel NAW gegevens naar SVBZ on aan de hand daarvan toegang te krijgen tot de daaraan gerelateerde gegevens en de SVBZ database.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaken van een dossier bij aanmelding,
 • Kijken wat wij voor u kunnen betekenen,
 • Documenteren van de toestand van uw gebit zodat wij een behandelplan inclusief kostenbegroting kunnen maken en aan u kunnen voorleggen,
 • Opstellen en bespreken van het behandelplan en de kostenbegroting, zodat u op geïnformeerde wijze een beslissing kunt nemen over het al dan niet doorvoeren van de voorgestelde behandeling, en
 • Uitvoeren van de behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:

 • Als wij u moeten doorverwijzen naar een andere behandelaar zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg,
 • Als wij uw situatie met een andere behandelaar moeten of willen bespreken; dat kan bijvoorbeeld een collega zijn,
 • Voor de facturatie van de behandeling,
 • Als onderdeel van het maken van back-ups van onze computer systemen,
 • Als het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons en u uit te voeren, of
 • Als de wet het ons voorschrijft uw gegevens aan derden te verstrekken.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaringstermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarnaast houden wij ook nog rekening met bewaartermijnen uit andere wetten en regels.

Uw rechten
Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch indienen op 0172-470085 of per email op info@ortho-onderweg.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel

Onze contactgegevens
De formele verwerkingsverantwoordelijke is:

Orthodontisten Onderweg
Castellumstraat 1 E, 2405 CB Alphen aan den Rijn, The Netherlands

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze praktijk kunt u terecht bij:
Dr. F. Ras
Castellumstraat 1 E, 2405 CB Alphen aan den Rijn, The Netherlands
0172-470085
info@ortho-onderweg.nl

 

 

Orthodontisten Onderweg - Castellumstraat 1 E,  (ingang naast modezaak Sebastian) - 2405 CB  ALPHEN AAN DEN RIJN - 0172-470085 - info@ortho-onderweg.nl